Tự động hóa quá trình đọc điện năng tiêu thụ với hệ thông giám sát tập chung

 

Giới thiệu dự án

Tự  động  đọc  đồng  hồ  điện  (AMR  – Automatic Meter  Reading) là kỹ  thuật   tự  động   thu  thập   các  dữ  liệu  như  điện   năng   tiêu  thụ, lượng   nước  tiêu  thụ,  Gas  tiêu  thụ  của  từng  hộ  gia  định  gửi  đển các  dụng  tâm  cơ sở dữ liệu  để thanh  toán  và phân  tích .

Một  trong  những  khác  hàng  của  Moxa  là  ở Trung  Đông,  đang  xây dựng  những   tóa  nhà  chọc  trời  (  Skyscraper) với  mật  độ  cao  các thiết  bị  chuyền thông  trên  mỗi  tầng .  Ngoài  ra,  phòng   điều  khiển cần  thu  thập  và giám  sát  rất  nhiều  thông  tin,  bao  gồm  tín hiệu  báo động  an ninh,  điều  khiển  điều  hòa,  điều  khiển  tín hiệu  và đồng  hồ đo  điện.   Tuy   nhiên,   họ  không   có  đủ  không   gian   để   thực   hiện chuyền thông  nối  tiếp  ( Serial  RS232, RS422/485 ) giữa  các  đồng hồ đo điện  với  phòng  điều  khiển .

Yêu cầu hệ thống

        ·       Truyền dữ liệu  từ mỗi  nhóm  công  tơ điện  đến  phòng  điều khiển

·     Giảm  tối thiểu  số lượng  dây  cần  để thực  hiện.

·     Giảm  tối thiểu  số lượng  IP để thực  hiện.

Giải Pháp của Moxa

Các  đồng  hồ  đo điện  được  kết  nối  với  một  trong  các  cổng  nối  tiếp NPort    5130   để   trao   đổi   tín   hiệu   với   phòng    điều    khiển    qua Ethernet.  Bằng   cách   sử  dụng   mạng   Ethernet  hiện   tại,  tín  hiệu Serial  từ đồng  hồ  đo  điện  có thể  được  truyền  đi mà  không  cần  cài đặt  thêm  hệ  thống   dây.  Ngoài   ra,  NPor t  5130  hỗ  trợ  multi-drop network với  tối  đa  31  thiết  bị  nối  tiếp,  giúp  phòng  điề u  khiển  có thể  nhận  dữ liệu  cô ng tơ từ tất  cả các  đơn  vị NPor t 5130  trong  tòa nhà  chọc  trời  qua  mạng  Ethernet, và vẫn  đáp  ứng  các  yêu  cầu  sau:

·     Sử dụng  cơ sở hạ tầng  Ethernet hiện  có để truyền  dữ liệu  công tơ.

·     Dễ dàng  thêm  nhiều  thiết  bị NPor t 5130  khi  cần  thiết  để kiểm tra tất cả các  đồng  hồ đo công  suất  nối tiếp  RS -485


 

Giao Thức được áp dụng

Tại sao chọn Moxa? Sản phẩm đã thực hiện
  • Nhóm các cổng COM, bạn có thể nhóm các thiết bị Serial bằng cách cổng COM ảo.
  •  Mỗi nhóm COM có thể  kết nối được 32 thiết bị.
  • Gọn nhẹ nhỏ tiết kiệm không gian
  • Không cần lập đặt thêm dây kết nối, giảm tối đa chi phí và hiệu quả