Chọn đúng chế độ hoạt động

Khách hàng: Việc chuyển đổi sang Ethernet có yêu cầu tôi cấu hình lại tất cả các cài đặt thiết bị nối tiếp ban đầu không?

Khá: Tất cả các máy chủ thiết bị sê-ri NPort và máy chủ đầu cuối sê-ri CN2600 đều có nhiều chế độ hoạt động nối tiếp Ethernet để duy trì cài đặt giao tiếp nối tiếp gốc cho nhiều ứng dụng.

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của các kỹ sư mạng khi chuyển đổi mạng nối tiếp hiện tại sang Ethernet là phải cấu hình lại hàng trăm cài đặt và tham số giao tiếp nối tiếp. Sử dụng chế độ hoạt động chính xác làm cho bước này dễ dàng.